Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten die Praktijk voor Osteopathie Beuningen sluit met haar patiënten.

Afspraken

In de patiëntenagenda van Praktijk voor Osteopathie Beuningen leggen we afspraken vast. Als je onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dien je 24 uur van te voren deze afspraak persoonlijk af te zeggen. Doe je dat niet, dan hebben wij het recht om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen.

Betalingen

Vergoedingen

Via de website van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Osteopathie kun je meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor osteopathie vergoedingen. Deze kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen.

Indien jouw verzekeraar niet in de lijst staat, informeer dan zelf bij je zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij je in elk geval te controleren of en hoeveel behandelingen de verzekeraar vergoedt. Praktijk voor Osteopathie Beuningen en NVO zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

Behandelkosten

Voor kosten van behandeling van kinderen ontvangen de wettelijke vertegenwoordigers de rekening. “Kinderen” zijn minderjarigen van 0 tot en met 12 jaar. De kosten voor een osteopatisch consult of een osteopatische behandeling in onze praktijk dienen na de behandeling of consult contant of per pin te worden voldaan. In de praktijk vind je de actuele tarieven.

In gebreke blijven

Als de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur niet heeft betaald, ben je van rechtswege in verzuim. Praktijk voor Osteopathie Beuningen brengt de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij je in rekening over de periode dat de volledige betaling uitblijft.

Verzuimregeling

Als je verzuimt om na de in gebreke stelling geen betaling te verrichten, dan is Praktijk voor Osteopathie Beuningen gerechtigd verdere behandeling op te schorten. Daarnaast verrichten we behandelingen alleen nog tegen direct contante betaling. Met uitzonderling: als door de hoogte van de betalingsachterstand of door de aard van de verdere behandeling dit niet meer mogelijk is.

Incassomaatregelen

Daarna is Praktijk voor Osteopathie Beuningen gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen tegen jou te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Met incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van jou, de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

Registers

Praktijk voor Osteopathie Beuningen is geregistreerd bij de NRO (Nederlandse Register voor Osteopathie) en is lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Vragen & klachten

Regeling

Vragen en reclamaties over de in rekening gebrachte tarieven of klachten over de verrichtte behandeling(en), dien je binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Praktijk voor Osteopathie Beuningen te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt blijft overeind. Deze betalingsverplichting geldt ook wanneer de patiënt een klacht indient bij het NVO, NRO of andere instantie, tenzij de beweerdelijk tekortkoming van Praktijk voor Osteopathie Beuningen (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Klachtencommissie

Erkende osteopaten, zoals Praktijk voor Osteopathie Beuningen, staan geregistreerd bij de NRO. Het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Voor eventuele klachten over de behandeling is een klachtencommissie die de belangen van jou als patiënt behartigt.

Stichting het Nederlandse Register voor Osteopathie
Gildenweg 2
8304 BC Emmeloord
Telefoon: 0527 – 231159
Fax: 0527 – 631522
E-mail: info@osteopathie-nro.nl